Ako mať dobre poistený dom alebo byt?

Ako mať dobre poistený dom alebo byt?

Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti sú dva rôzne produkty. Je možné ich uzavrieť v jednej poisťovni a niekde dokonca na jednej poistnej zmluve. No nie je to podmienkou. Jeden produkt s druhým nie sú nijako previazané.
Poistením nehnuteľnosti poisťujeme stavbu ako takú. Teda nehnuteľnú časť nášho bývania, či sa jedná o byt alebo rodinný dom. Hlavnými poisťovanými rizikami sú živelné pohromy, požiar, výbuch, vandalizmus a iné.
Poistenie domácnosti je poistením hnuteľného majetku, ktorý doma máme. Inými slovami poisťujeme si zariadenie našej domácnosti. Od nábytku, cez elektrospotrebiče až po veci osobnej spotreby. Hlavnými rizikami sú tak isto živelné pohromy, požiar, výbuch, vandalizmus, či lúpežné prepadnutie a podobne.
V súčasnosti často diskutovaným rizikom, je riziko povodní, ktoré netreba podceňovať a zanedbať. Treba si dávať pozor na podmienky a kritériá poisťovní pri krytí rizík a dôsledne sa oboznámiť s výlukami z poistného krytia. Ponuka trhu je rozmanitá, a preto treba pozorne sledovať pre aký produkt sa rozhodneme.
Pri stanovovaní poistných súm je potrebné vychádzať z reálnych trhových hodnôt, podľa pokynov poisťovne. V prípade nekorektného stanovenia poistnej sumy sa môže ľahko stať, že pri poistnej udalosti budeme zaskočený krátením plnenia zo strany poisťovne. Pri stanovovaní poistných súm je potrebné vychádzať napríklad zo súdnoznaleckého posudku, prípadne podľa metodiky tej ktorej poisťovne.

Ako často je potrebné poistku a správnosť jej nastavenia kontrolovať?
Po uzavretí poistného produktu je dôležitou súčasťou jeho servis, ktorý by sme nemali podceňovať a zanedbávať. Je vhodné aspoň raz ročne si prejsť svoje zmluvy a skontrolovať, či všetko funguje ako má, a či poistné sumy stále zodpovedajú skutočnosti.

Uzatvára sa poistenie inak, ak mám nehnuteľnosť financovanú úverom od banky?
V takomto prípade sa poistenie uzatvára rovnakým spôsobom s tým rozdielom, že poistná zmluva je vinkulovaná v prospech banky, z ktorej úver čerpám. To v praxi znamená, že pokiaľ sa s nehnuteľnosťou niečo stane čo zníži jej hodnotu, banka si z poistného plnenia vykryje svoje nároky a zvyšok vráti klientovi. Vinkulácia v prospech banky zaniká splatením úveru banke a poistná zmluva pokračuje naďalej štandardným spôsobom v prospech klienta.