Nová web stránka o správnom spôsobe nakladania s odpadom z polystyrénu

Nová web stránka o správnom spôsobe nakladania s odpadom z polystyrénu

Dlhodobým cieľom krajín Európskej únie je znižovať množstvo vzniknutého odpadu a snažiť sa o jeho opätovné použitie či recyklovanie. Aj z tohto dôvodu  vznikla nová web stránka o  spôsobe triedenia a recyklovania polystyrénu – www.recyklujempolystyren.sk, ktorej cieľom je  upriamiť pozornosť širokej verejnosti na správne zaobchádzanie s polystyrénovým odpadom.

Existuje niekoľko druhov polystyrénu, v súčasnosti však k najlepšie recyklovateľným patrí expandovaný polystyrén (EPS). „Ide o veľmi dobre, efektívne a dokonca viacnásobne recyklovateľný materiál. Treba sa  však naučiť, ako ho správne triediť. Špeciálna web stránka, ktorú sme vytvorili, pomôže verejnosti sa v tejto problematike lepšie zorientovať,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Aby sa zvýšila miera recyklácie EPS a informovanosť odbornej aj laickej verejnosti o recyklovateľnosti EPS, nadviazalo združenie spoluprácu aj s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN). „Cieľom našej spolupráce je prinavrátenie odpadového EPS späť na spracovanie ako surovinu, a tým nahradiť primárne zdroje,“ vysvetľuje Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

 Potreba minimalizovať množstvo odpadu na skládkach

Mapa zberných miest
Web stránka www.recyklujempolystyren.sk veľmi jednoducho a prehľadne vysvetľuje, ako triediť jednotlivé druhy odpadu z EPS, či už sú to obaly od elektrospotrebičov, zvyšky zo zatepľovania, obaly od potravín a pod. Jednou z hlavných častí stránky je mapa zberných miest EPS odpadu na Slovensku, ktorá vznikla v spolupráci s INCIEN. Vďaka nej sa verejnosť dozvie, v ktorých mestách možno odpad z polystyrénu odovzdať na zberný dvor, v ktorých to zatiaľ možné nie je, ale aj to, ktoré zberné dvory posielajú EPS ďalej na recykláciu. Uvedená mapa sa bude postupne dopĺňať a aktualizovať.

Triedenie  zvyškov a odrezkov EPS zo zatepľovania
„Na novej web stránke nájdete odpovede na mnohé otázky, napríklad aj to, čo urobiť s polystyrénom, ktorý vám ostane po zatepľovaní domu. Ide o stavebný odpad, takže nie je dovolené ho vhadzovať do žltých kontajnerov určených na plasty. Tento polystyrén patrí na zberný dvor, pričom podmienky odovzdávania odrezkov a zvyškov zo zatepľovania sú špecifikované vo Všeobecne záväznom nariadení každej obce,“ hovorí M. Strapková. Takýto odpad možno na základe dohody priniesť aj recyklátorovi priamo do prevádzky alebo sa s ním dohodnúť na odvoze odpadu zo stavby. So stavebnými firmami, ktoré dom zatepľujú, spolupracujú aj niektorí výrobcovia polystyrénu, ktorí čistý EPS odpad bez zostatkov betónu, malty a tmelu odoberajú priamo zo stavby. Následne takýto polystyrén výrobcovia recyklujú (ako recyklácia prebieha, si môžete pozrieť tu:  https://www.youtube.com/watch?v=IQ3i4k-2CLo). Novinkou sú špeciálne nádoby určené pre neznečistené zvyšky a odrezky zo zatepľovania pred vybranými stavebninami. Umiestňujú ich sem niektorí výrobcovia polystyrénu a odtiaľto ich následne odvážajú na ďalšie spracovanie.

Polystyrénové obaly z elektrospotrebičov patria na zberný dvor
Obaly z elektrospotrebičov, ako sú televízor, chladnička či práčka, treba odovzdať na zbernom dvore. Do žltého kontajnera sa môže vhodiť polystyrén iba v menšom množstve (napr. obal od fotoaparátu, mobilu a pod.). O možnostiach zberu obalov sa treba informovať v obci, ktorá môže regulovať, čo do žltých kontajnerov (ne)patrí. Ďalšou alternatívou sú predajne, ktoré odoberajú obaly zo svojich výrobkov späť a postarajú sa o ich opätovné využitie. O tejto možnosti spätného zberu obalov sa treba informovať už pri kúpe produktu priamo v obchode. „Je dôležité vedieť, že recyklovať možno iba polystyrén bez nečistôt, resp. iba s minimálnym znečistením. To znamená, že z obalov treba najskôr odstrániť štítky, nálepky či lepiace pásky,“ zdôrazňuje Marta Strapková.

Kam vhadzovať jednorazové obaly z jedla?
Jednorazové nádoby na jedlo, poháre, tácky z PSP (polystyrénový papier), na ktoré sa balí mäso a iné potraviny, s ktorými sa stretávame v supermarketoch, sú často zamieňané s obalmi vyrobenými z expandovaného polystyrénu. Výrobkom z expandovaného polystyrénu sa navonok podobajú, avšak sú vyrábané inou technológiou. Takéto obaly sú väčšinou mastné a zašpinené, treba ich preto vhodiť do zmesového kontajnera. Spomínané obaly sa nedajú bežne recyklovať, avšak dajú sa recyklovať tzv. chemickou recykláciou v spolupráci s výrobcami styrénu a polystyrénov. Tento spôsob recyklácie však na Slovensku zatiaľ nie je možný.

Na web stránke www.recyklujempolystyren.sk  možno nájsť aj užitočné informácie o nakladaní s obalmi na prevoz mäsa, rýb, ovocia, zeleniny i zmrzliny. Všeobecne platí, že je lepšie odniesť obaly na zberný dvor (v prípade, že daná obec tento typ obalov zbiera), neznečistené obaly z potravín menších rozmerov však možno vhodiť do žltého kontajnera. Vyhnúť sa treba ukladaniu obalov vedľa smetiaka, pretože to znižuje možnosť ich ďalšej recyklácie.

O triedení a recyklácii ostatných obalov či aplikácií z polystyrénu sa dozviete na www.recyklujempolystyren.sk. Ako recyklovať odpady z EPS a ako nakladať s ostatnými druhmi odpadov zistíte na www.miestaprec.sk.

Proces drvenia expandovaného polystyrénu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade otázok kontaktujte:

Silvia Bíňovská, Key Communications, s. r. o. Mobil: +421 908 626 330, silvia.binovska@keycommunications.sk

 

Združenie EPS SR

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku je dobrovoľným a nezávislým združením členov, ktorí pôsobia v oblasti výroby, spracovania a používania expandovaného polystyrénu. Vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať rozvoj dopytu po EPS, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z EPS a podieľať sa na úsporách energie.

Združenie EPS SR má 11 členov vrátane zástupcu EUMEPS RMS Group. Členovia združenia pokrývajú približne 70 % slovenského trhu s expandovaným polystyrénom. Členmi združenia sú výrobcovia EPS dosiek a ďalšie spoločnosti a odborníci z oblasti EPS, ktorí pôsobia v  Slovenskej a Českej republike. Združenie úzko spolupracuje s príbuznými profesijnými organizáciami, školami, výskumnými pracoviskami, štátnymi inštitúciami a s mnohými odborníkmi z rôznych oborov. Združenie EPS SR je taktiež členom EUMEPS – Európskeho združenia výrobcov EPS a PolystyreneLoop – Medzinárodného družstva na recykláciu odpadov zo stavebníctva.