Nezvláda váš príbuzný v seniorskom veku starostlivosť o seba, o tomto ste vedeli?

Nezvláda váš príbuzný v seniorskom veku starostlivosť o seba, o tomto ste vedeli?

Seniori v dobe modernej!

Každý rok prináša štatistiky o tom, koľko ľudí sa narodilo a koľko už ten ďalší rok nebude medzi nami. Choroba, úraz alebo jednoducho vysoký vek môžu byť príčinou toho, že je potrebná pomoc, len o nej treba vedieť a predísť tak mnohým nepríjemnostiam. Poniektorí seniori počas pandémie ostali úplne odkázaní na seba, a preto aj v novoročnom  príhovore prezidentky zaznelo, aby sme viac vnímali ľudsky potreby iných, či už ide o seniorov, deti či zdravotne znevýhodnených. No ako im vieme v dobe modernej  pomôcť?

SOS gombík môže zachrániť život

V roku 2021 využili SOS gombík službu seniori či zdravotne znevýhodnení viac ako 1000-krát, konkrétne 1009-krát. A o čom vlastne táto služba je? Ide v prvom rade o náramok či prívesok, kde je umiestnené tlačidlo tiesňového volania a tým pádom je ľahko prenosný. Je odolný  voči vode a vlhkosti, čo umožňuje mať ho na dosah napríklad aj pri sprchovaní. Pevná základňa, torá je v domácnosti strategicky umiestnená, zabezpečuje telefonické spojenie s dispečingom po stlačení SOS tlačidla.

Minulý rok vyzval Trnavský samosprávny kraj aj ostatné kraje, aby sa zapojili a pomohli tak seniorom. Preto aj vyššie spomínané číslo zohľadňujú celé obdobie poskytovania tejto služby Trnavským samosprávnym krajom, teda za obdobie od septembra 2020, je ešte o čosi vyššie, a to 1041.  „Služba domáceho tiesňového volania 24/7 umožňuje klientom zavolať pomoc. Vyškolený personál dispečingu následne situáciu vyhodnotí a skoordinuje ďalší postup. Medzi alternatívy riešenia patrí konzultácia s lekárom alebo privolanie pomoci”, hovorí trnavský župan Jozef Viskupič.

K 31.12.2021 TTSK poskytla službu SOS gombík celkovo 200 klientom. “Spätná väzba je naozaj pozitívna. Výborné ohlasy máme tak od samotných klientov, ako i ich blízkych, ktorí pozitívne hodnotia najmä pocit istoty, že je o ich blízkych postarané a sú v bezpečí aj v čase, kedy s ohľadom napríklad na ich pracovné, ale i aktuálne pandemické opatrenia nemôžu so svojimi blízkymi tráviť toľko času, koľko by chceli. Napokon, potvrdzujú to i čísla. 131-krát bola z našej strany privolaná ku klientom kontaktná osoba a až 28-krát aj záchranná zložka, ktorá poskytla klientom pomoc v núdzi. Môžeme teda konštatovať, že služba naozaj pomáha a je aktívne využívaná”, uzatvára koordinátorka projektu Lucia Vadovičová, ktorú je v prípade záujmu o službu možné kontaktovať na 0911 265 909 alebo vadovicova.lucia@kira.sk

(Zdroj foto: SOS gombík)

Vedeli ste, že…!

Žiadosť o odkázanosť na sociálne služby musí podať človek, ktorý ich bude poberať (senior) na mestskom alebo obecnom úrade v mieste svojho bydliska. Žiadosť posudzuje lekár na základe zdravotnej dokumentácie a sociálny pracovník. Ten by mal seniora reálne navštíviť a na základe návštevy zhodnotiť, do akej miery je odkázaný. Či zvládne nákupy, zabezpečiť si jedlo, hygienu, pohyb, obliekanie, návštevu lekára, užívanie liekov… Lekár aj sociálny pracovník prideľujú za jednotlivé schopnosti a diagnózy body a po ich spočítaní vyjde podľa tabuľky niektorý zo stupňov odkázanosti. Na toto všetko majú 30 dní od podania žiadosti. Stupňov odkázanosti je 6 a senior má nárok na rôzne druhy sociálnych služieb a príspevkov na ne, ak mu bol priznaný stupeň odkázanosti II a viac.

Domov dôchodcov dôstojne

Niekedy je najlepším riešením pre seniora aj jeho rodinu umiestnenie do špecializovaného zariadenia pre seniorov Žiaľ, tieto takzvané domovy dôchodcov majú ešte z minulých čias nelichotivú nálepku miesta, kam sa babky a dedkovia odkladajú. Ibaže toto už dávno neplatí. „Nie sú odkladiskom starých a chorých, ale neraz jediným možným riešením, aby senior dostával takú starostlivosť, akú si jeho zdravotný a duševný stav vyžaduje,“ hovorí spoluautorka projektu Agapé Senior Park Adriana Škriniarová. Týchto zariadení je už viac než v minulosti, no aj populácia starne a preto záujem o miesta v nich stále prevyšuje kapacity zariadení pre seniorov. Kvôli tomu sa nevytvára tlak na zvyšovanie štandardu poskytovaných služieb.

Ale každý má právo na dôstojnú starobu a našťastie sa nájdu aj zariadenia poskytujúce skutočne kvalitné služby na vysokej úrovni. Cena za pobyt dokonca nemusí byť oveľa vyššia než sú poplatky v inom zariadení.

Ako na to a koľko to stojí: Bez ohľadu na to, či chcete seniora umiestniť do obecného alebo súkromného zariadenia, musí mať priznanú odkázanosť a na jej základe prijme zariadenie prihlášku na umiestnenie seniora do zariadenia. Ceny týchto služieb nie sú regulované, určuje si ich každé zariadenie samé.

Pomoc zdravotníka doma

Senior môže potrebovať pomoc zdravotníka po návrate domov z nemocnice. Ak túto starostlivosť nezvládajú jeho príbuzní alebo niekto z okolia, môže požiadať o služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Služba zahŕňa rôzne zdravotnícke úkony (aplikovanie injekcií, starostlivosť o ranu, rehabilitáciu…), nezahŕňa však iné služby (hygiena, varenie, podávanie jedla).

Kam dať žiadosť? Vyberte si ADOS (napríklad na web stránke župy), ktorá vám vyhovuje. Agentúra poskytne tlačivo (žiadosť o poskytnutie služby), ktoré musí potvrdiť lekár seniora.

Cena: Náklady na službu sa líšia v každej agentúre, ležiaci, imobilní a čiastočne imobilní seniori majú nárok na jej hradenie zo zdravotného poistenia. Všetko treba preveriť v zdravotnej poisťovni seniora.

Pomoc doma s bežnými úkonmi

Doma odkázaným seniorom pomáha aj Terénna opatrovateľská služba (TOS). Na rozdiel od ošetrovateľskej starostlivosti je nápomocná pri bežných denných činnostiach (hygiena, obliekanie, príprava a konzumácia jedla, starostlivosť o domácnosť, návšteva lekára, úradu). Opatrovatelia môžu byť k dispozícii aj 24 hodín denne. TOS si môžete nájsť v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb na www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb.

Kam dať žiadosť? Žiadosti o TOS sa podávajú na obecnom/mestskom úrade v mieste trvalého bydliska odkázaného.

Cena: Každá TOS má svoj cenník, pričom obec/mesto na využívanie služby poskytuje príspevok. Cena za službu sa odvíja od počtu hodín jej poskytovania aj od zdravotného stavu seniora.

Príspevok na opatrovanie doma

O odkázaného seniora sa u neho doma môže starať aj niekto z príbuzných. Ak má senior priznanú odkázanosť V. stupňa a viac, môže byť opatrovateľovi na požiadanie priznaný príspevok na opatrovanie (PPnO).

Kam podať žiadosť? Na Úrade sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), kam senior prislúcha podľa miesta trvalého bydliska. Súčasťou žiadosti musí byť správa ošetrujúceho lekára seniora a doklady o výške príjmu a majetkových pomeroch seniora aj opatrovateľa. Posudkový lekár na základe zdravotnej dokumentácie seniora a na žiadosť ÚPSVaRu vypracuje posudok hodnotiaci zdravotný stav a stupeň odkázanosti opatrovaného v lehote 60 dní. V ďalšom posudku budú zhodnotené možnosti a schopnosti príbuzného postarať sa o seniora. Úrad má po vyhotovení posudku 30 dní na rozhodnutie a priznanie výšky opatrovateľského príspevku.

Aká je výška príspevku? Odvíja sa od viacerých premenných. Môžete si ho vypočítať sami v tejto kalkulačke na stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/kalkulacka-opatrovatelsky.html). Príspevok sa vypláca mesiac dozadu. V prípade smrti opatrovaného bude poskytnutý aj za mesiac, v ktorom opatrovaný zomrel a za nasledujúci mesiac. Opatrovateľ môže súčasne s opatrovaním pracovať alebo študovať, ale pod podmienkou, že mu tieto aktivity zároveň umožnia plnohodnotne sa starať o seniora.

Nárok na voľno

Pokiaľ sa budete o seniora starať sami, máte nárok na 30 dní plateného voľna do roka. Samozrejme, senior vtedy nemôže ostať sám. Využiť môžete Odľahčovaciu službu (OdS), ktorú zo zákona poskytuje obec/mesto na základe trvalého pobytu seniora. Neznamená to však, že k nemu domov určite príde iný opatrovateľ. Samospráva túto službu môže poskytovať aj v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadení pre seniorov alebo v domove sociálnych služieb.

Kam podať žiadosť? Na mesto, respektíve obec, kde má odkázaný senior trvalé bydlisko.

Treba za to platiť? Áno, táto služba je platená, ale hradiť ju má opatrovník. Opatrovateľ má stále nárok na svoj mesačný opatrovateľský príspevok. Cenu za odľahčovaciu službu určuje obec/mesto.

Denný stacionár

Ďalšou možnosťou, ako zabezpečiť duševnú a telesnú starostlivosť o seniora, je umiestniť ho do denného stacionára. Zjednodušene sa dá povedať, že je to niečo ako škôlka pre dedkov a babky. Stará sa o nich odborný personál, klienti majú rôzne aktivity, zabezpečuje sa v nich strava aj rehabilitácia.