ASUS nás posúva k udržateľnej budúcnosti

ASUS nás posúva k udržateľnej budúcnosti

Za opatrenia v oblasti udržateľnosti získala spoločnosť ASUS viacero ocenení
2023 Asia Sustainability Reporting Awards

KĽÚČOVÉ BODY

  • Správa ASUS 2022 Sustainability Report prezentuje stratégiu a inovácie spoločnosti pre udržateľnú budúcnosť

  • ASUS získava ocenenia a medzinárodné uznanie za úsilie v oblasti udržateľnosti

Správa ASUS 2022 Sustainability Report zdôrazňuje záväzok spoločnosti v ochrane životného prostredia a sociálneho vplyvu. Prezentuje praktické opatrenia spoločnosti s cieľom znížiť emisie uhlíka v dodávateľskom reťazci, zlepšiť energetickú účinnosť výrobkov, propagovať ekologické výrobky, chrániť pracovné práva a prispievať na charitatívne účely. Správa akcentuje úspechy v štyroch kľúčových oblastiach udržateľnosti: klimatické opatrenia, obehové hospodárstvo, zodpovedná výroba a tvorba hodnôt.

Keďže ASUS sa zaviazal k úplnej transparentnosti a zodpovednosti, o svojich aktivitách informuje podľa štandardov Rady pre medzinárodné štandardy udržateľnosti (ISSB).

Významné pokroky

Spoločnosť ASUS si stanovila vedecky podložené ciele (SBT) na zníženie emisií uhlíka a zaviedla trojstupňový prístup k opatreniam v oblasti klímy. Spoločnosť sa zamerala na zvýšenie energetickej účinnosti, rozšírenie využívania obnoviteľných zdrojov energie a investície do inovatívnych technológií s cieľom doviesť hodnotový reťazec k čistej nule. V súlade s týmito cieľmi priemerná energetická účinnosť spotrebiteľských a firemných notebookov ASUS prekročila v roku 2022 normy ENERGY STAR® o 34 %. V roku 2022 pomohol ASUS dodávateľom znížiť intenzitu emisií skleníkových plynov (GHG) o 24 % v porovnaní s rokom 2020, čím urýchľuje transformáciu na cieľovú čistú nulu.

ASUS rozšíril environmentálne záväzky tým, že začal inovácie nízkouhlíkových produktov. Výsledkom je prvý biznisový notebook na svete s overenou uhlíkovou stopou a uhlíkovou neutralitou ASUS ExpertBook B9. Inovačný proces sa zameriava na overenie uhlíkovej stopy výrobku, vypracovanie stratégií na zníženie emisií uhlíka a dosiahnutie uhlíkovej neutrality prostredníctvom využitia uhlíkových kreditov na prírodnej báze, ktoré overuje tretia strana.

V roku 2022 tvorili ekologické produkty 87 % celkových príjmov z predaja produktov ASUS, čo dokumentuje prechod na obehové hospodárstvo.

ASUS sa zameriava na udržateľnosť vo všetkých fázach životného cyklu produktov – od ekologických materiálov a zníženia objemu obalov až po zvýšenie energetickej účinnosti produktov a recyklovateľný dizajn.

Medzi ďalšie pokroky patrí zlepšenie riadenia dodávateľského reťazca prostredníctvom digitálnych platforiem a spoločné vzdelávacie iniciatívy na podporu zodpovednej výroby a tvorby hodnôt. Podrobné informácie o jednotlivých prípadoch udržateľnosti nájdete v správe ASUS 2022 Sustainability Report na https://csr.asus.com/files/reports/ASUS_Detailed-02_2022_EN.pdf.

Opakované medzinárodné uznanie

Spoločnosť ASUS získala už tretí rok po sebe viacero ocenení Asia Sustainability Reporting Awards. Ocenenia za rok 2023 sa vzťahujú na tri kategórie: zlaté ocenenie Best Materiality Reporting, bronzové ocenenie Best Stakeholder Reporting a bronzové ocenenie Asia’s Best Supply Chain Reporting. ASUS bol nedávno zaradený do indexu Corporate Knights CLEAN200 2023. Denník Financial Times zaradil ASUS do prestížneho rebríčka Climate Leaders Asia-Pacific 2023 a už druhý rok ho ocenil za angažovanosť v udržateľnosti a vedúce postavenie v oblasti životného prostredia.

Záväzok k zodpovednosti a transparentnosti

Správa ASUS 2022 Sustainability Report sa dobrovoľne odvoláva na štandardy zverejňovania informácií o udržateľnosti (IFRS S1/S2), ktoré vydala ISSB. Informácie o zameraní spoločnosti na udržateľnosť reflektujú základné prvky IFRS: riadenie, stratégiu, riadenie rizík a metriku a ciele. Tieto štandardy reportovania podporujú transparentnosť a umožňujú firmám a investorom porozumieť aktivitám, ktoré ASUS vykonáva.

ASUS zároveň oznámil, že zverejní ďalšie dve správy, ktoré sa budú zaoberať riadením klimatických rizík a riadením vplyvu spoločnosti na životné prostredie – správa, ktorá bola zostavená v súlade so smernicou Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), a správa Environmental Profit and Loss (EP&L) o environmentálnom zisku a strate.

Ďalšie informácie a kompletnú správu ASUS 2022 Sustainability Report nájdete na https://csr.asus.com/en/resource/reports.