Prvá pomoc pre stavbyvedúceho – digitálny stavebný denník

Prvá pomoc pre stavbyvedúceho – digitálny stavebný denník

Úloha stavbyvedúceho je kľúčová pri realizácii každej stavby – či už ide o menší alebo rozsiahly projekt, o segment bývania, kancelárií, obchodov alebo infraštruktúry. Zodpovedá za realizáciu projektu a za celkový postup výstavby, čo nie je vôbec ľahká úloha. V praxi to znamená, že koordinuje všetkých zúčastnených, dohliada na stavenisku a stará sa o bezpečnosť. Zároveň musí splniť všetky podmienky, čo sa týka kvality a štandardov stavby, a taktiež dodržať riadne termíny, to všetko v rámci stanoveného rozpočtu. Dnes je kvôli aktuálnym problémom na realitnom trhu (rastúce ceny materiálov a energií, nedostatok pracovných síl a i.) viac ako inokedy potrebné, aby profesie ako je stavbyvedúci mohli fungovať čo najefektívnejšie. K tomu môže výrazne prispieť širšie využívanie digitálnych technológií, umožňujúcich väčšiu flexibilitu, jednoduchší aj rýchlejší priebeh výstavby. A v konečnom dôsledku najmä vyššiu kvalitu prevedenia.

„Úloha stavbyvedúceho vyžaduje množstvo zručností pre koordináciu mnohých rôzne previazaných úloh. Je to práve on, kto dáva dohromady tím priamych pracovníkov aj externých dodávateľov tak, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám projektu, a dohliada na ich činnosť. Na to je potrebné zvládať riadenie nielen po technickej, ale aj ľudskej stránke. Vedúci stavby musí byť schopný celý tím motivovať a správne delegovať prácu, aby viedla k požadovanému výsledku. Musí to byť teda skutočný líder,“ komentuje Ivan Petráš, expert spoločnosti PlanRadar zameriavajúci sa na digitalizáciu procesov pri stavebných a realitných projektoch.

Digitalizácia: väčšia bezpečnosť na pracovisku aj menej kolízií

Riešenie toľkých komplexných problémov naraz spôsobuje mnohé úskalia, ktoré môžu ľahko vyústiť do chyby a kolízie. Tie nie je dobré brať na ľahkú váhu, či už sa jedná o nedostatky, ktoré zvyšujú rozpočet stavby, alebo majú vplyv na bezpečnosť. Je preto nutné mať absolútny prehľad o všetkom, čo sa deje. Ideálnou prevenciou je mať všetky aktivity a priebeh prác zaznamenané v online prostredí a v reálnom čase „Aplikácie pre stavbyvedúcich, akou je napríklad PlanRadar, vám umožňujú nahrať všetky výkresy a plány do príslušného rozhrania. Tam ich môžete kedykoľvek upravovať. Keď sa niekde na stavbe vyskytne kolízia, ktokoľvek ju môže do modelu budovy okamžite zaznamenať a tiež detailne popísať, či už v podobe textu, fotografie alebo hlasového záznamu. Ako vedúci stavby s ňou tiež v aplikácii môžete zoznámiť zodpovednú osobu, ktorá bude vzápätí o kolízii informovaná formou notifikácie. To udržuje neustály prehľad o vývoji stavby a zaisťuje efektívnu komunikáciu medzi pracovníkmi,“ dopĺňa Ivan Petráš.

Vyššie uvedené výhody digitálnych aplikácií zohrávajú kľúčovú úlohu aj v udržiavaní bezpečnosti. V rebríčku pracovných úrazov sa stavebníctvo radí medzi jeden z najrizikovejších odborov. Prehľadný systém, v ktorom je okamžite vidieť, či boli prijaté všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce, vám pomôže nehodám predchádzať. Navyše, pokiaľ už k zraneniu dôjde, máte vždy k dispozícii dokument dokladajúci vaše aktivity pre rokovania s poisťovňami či ďalšími inštitúciami.

Menej času na konzistentnú dokumentáciu vďaka online stavebnému denníku

Mať v evidencii všetko, čo sa na stavbe deje (tzn. viesť si stavebný denník) stanovuje už samotný Stavebný zákon. Ten patrí medzi základné dokumenty, ktoré musia byť na stavbe k dispozícii v prípade kontroly. Na jeho tvorbe sa vzhľadom na komplexnosť celého procesu podieľa nielen stavbyvedúci, ale aj celý rad autorizovaných pracovníkov. Mať vo vedení záznamov poriadok tak môže byť často logisticky a časovo náročné – prirodzene aj tu tak opäť rastie riziko výskytu chýb. Prechod z fyzickej formy do online aplikácie uľahčuje celý priebeh výstavby a prináša pre jej účastníkov mnoho nesporných výhod. „Dokumentácia v stavebnom denníku býva plná rozmanitých údajov tak, aby mohli aj spätne poskytnúť plnohodnotnú auditnú stopu – a teda aj argumenty v prípade oneskorenia, závad či dodatočných nákladov. Denník – ako už vyplýva z názvu – by sa mal viesť skutočne na dennej báze. To zaberie veľa času a navyše sa ľahko skomplikuje, pokiaľ niekto vyplňovanie vykoná nepresne alebo niektoré dni vynechá. Pri strese s dodržaním všetkých termínov sa stáva, že sa záznamy vypĺňajú až spätne a k dokonalosti majú ďaleko. Pri delegovaní tejto činnosti chaoticky jeden na druhého sa navyše často nevie, kto je potom za prípadný problém zodpovedný,“ vysvetľuje Ivan Petráš. S elektronickým vedením stavebného denníka ale väčšina týchto nepríjemností odpadá. Záznam je možné zadať do systému kedykoľvek a kdekoľvek. Špecializovaný softvér, ako napr. PlanRadar, umožňuje vytvorenie šablón na zadávanie údajov na mieru potrebám daného projektu. Spoločná platforma je potom prístupná všetkým účastníkom stavby, ktorí majú istotu, že dáta sú správne, aktuálne a transparentné. To všetko šetrí stavbyvedúcemu nielen čas a náklady, ale tiež predchádza zbytočným pracovno-právnym sporom.