Spoločnosť HP Inc. s ambicióznymi cieľmi v oblasti klímy

Spoločnosť HP Inc. s ambicióznymi cieľmi v oblasti klímy

Spoločnosť HP Inc. starostlivo sleduje klimatické ciele, ktoré sa v technologickom segmente radia medzi jedny z najambicióznejších a sú v súlade s príslušnými cieľmi udržateľného rozvoja OSN. Ciele, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala, opäť potvrdzujú pokrok, ktorý HP dosahuje pri budovaní plne regeneratívnej ekonomiky s čistou, teda nulovou bilanciou uhlíkových emisií, pri znižovaní celkovej ekologickej stopy a dlhodobom posilňovaní svojho podnikania s cieľom vybudovať najudržateľnejšie portfólio produktov a riešení v odvetví.

Spoločnosť HP svoje záväzky naplní dodržaním radu cieľov, vrátane dosiahnutia čistej nulovej bilancie emisií skleníkových plynov ako súčasť hodnotového reťazca spoločnosti HP do roku 2040, pričom v oblasti dodávok plánuje dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2030.

Aké ďalšie ciele má spoločnosť HP?

 • Zníženie emisií skleníkových plynov v hodnotovom reťazci HP o 50 % do roku 2030[1]
 • Dosiahnutie uhlíkovej neutrality a nulovej produkcie odpadu v prevádzkach spoločnosti HP do roku 2025[2]
 • Dosiahnutie 75 % cirkulárnej ekonomiky pri produktoch a obaloch do roku 2030[3]
 • Politika nulového odlesňovania pri výrobe papiera a papierových obalov HP[4]
 • Boj proti odlesňovaniu v kontexte výroby papiera iných výrobcov, používaného v produktoch a tlačových službách HP do roku 2030[5]

Ako to plánuje spoločnosť HP dosiahnuť?

Spoločnosť HP sa zameriava na posilnenie piatich strategických faktorov, ktorých úlohou je aj pri raste výroby znižovať emisie uhlíka:

 • Tlač a výpočtové zdroje ako služba: Obnova tlačového spotrebného materiálu, hardvér ako služba, certifikovaný hardvér z druhej ruky
 • Udržateľné materiály: Väčšie využitie obnoviteľných a recyklovaných materiálov
 • Dekarbonizácia dodávateľského reťazca: Podpora znižovania emisií uhlíka u dodávateľov, využívanie elektriny z obnoviteľných zdrojov a využívanie pozemnej dopravy, alternatívnych palív a elektrických vozidiel na prepravu produktov
 • Energetická účinnosť: Dizajn postavený na využití existujúcich a nových energeticky efektívnych výrobných technológií
 • Investície do obnovy lesov: Riešenie otázky spotreby buničiny používanej pri výrobe tlačovín a obalov, investíciami do obnovy a ochrany lesov a ďalším využívaním certifikovaných alebo recyklovaných materiálov

Citácia vyjadrenia Enrique Loresa, prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti HP Inc.: „Zmena klímy je pre našu generáciu rozhodujúcou výzvou, ktorá si vyžaduje okamžité kroky a investície. Nadišiel čas urobiť odvážne kroky a stanoviť si ambiciózne ciele, ktoré ochránia našu planétu a stanú sa novým zdrojom inovácií a rastu celosvetovej ekonomiky. Úsilím o dosiahnutie čistej, nulovej bilancie emisií uhlíka v celom našom hodnotovom reťazci do roku 2040 urýchlime náš pokrok a priblížime sa naplneniu našej túžby stať sa najudržateľnejšou a najprospešnejšou technologickou spoločnosťou na svete.“

Nové partnerstvá HP v oblasti udržateľnosti

 • Spoločnosť HP sa pripojila k riadiacemu výboru programu Trash Free Seas Alliance® organizácie Ocean Conservancy a ako jediná technologická spoločnosť zasadajúca vo výbore podporuje najnovšiu vlajkovú iniciatívu tohto programu: ASPPIRe (Návrh riešenia problematiky plastového odpadu na základe inkluzívnej recyklácie). Cieľom programu ASPPIRe je znížiť znečistenie svetových oceánov plastmi, vytvoriť vo vybraných geografických oblastiach stabilný trh s plastmi nízkej hodnoty a zvýšiť dostupnosť recyklovaného materiálu.
 • Spoločnosť HP rozšírila spoluprácu v programe HP Sustainable Forests Collaborative. V roku 2020 sa spoločnosti HP podarilo dosiahnuť medzník, keď sa 99 % papiera predávaného pod značkou HP a papierových obalov používaných pri produktoch HP, vyrába postupmi, pri ktorých nedochádza k odlesňovaniu, pričom u zostávajúceho 1 % sa vyhodnocuje, či buničina použitá na výrobu papiera spĺňa Zásady spoločnosti HP pre udržateľné zaobchádzanie s papierom a drevom[6]. Do roku 2030 zvýši spoločnosť HP svoje investície do obnovy a ochrany lesov a ďalších iniciatív, zameraných na boj proti odlesňovaniu, aby týmto spôsobom vyvážila používanie papiera iných značiek v produktoch a tlačových službách HP.
 • Spoločnosť HP sa stala zakladajúcim sponzorom digitálneho trhoviska zriadeného organizáciou Forest Stewardship Council (viac tu), ktoré pomáha spotrebiteľom pochopiť, prečo je logo FSC naozaj dôležité, a ponúka produkty, ktorých kúpou sa môžu stať súčasťou riešenia na záchranu lesov.

Podrobnosti preukazujúce úsilie spoločnosti HP o dosiahnutie udržateľnosti:

 • Od roku 1991 zabránila spoločnosť HP tomu, aby na skládkach skončilo viac ako 875 miliónov tlačových kaziet HP, 114 miliónov ramienok na oblečenie a 4,69 miliardy použitých plastových fliaš – namiesto toho tieto materiály recykluje a vyrába z nich nové produkty HP.
 • HP sa stala prvou globálnou IT spoločnosťou, ktorá zverejnila kompletné údaje o svojej uhlíkovej stope a stanovila ciele týkajúce sa znižovania emisií uhlíka pre svoje prevádzky, dodávateľský reťazec, produkty a riešenia.
 • Spoločnosť HP bola medzi prvými 10 % spoločností, ktorých ciele týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov boli schválené iniciatívou Science Based Targets Initiative, vrátane cieľa, ktorý je v súlade so scenárom rátajúcim s nárastom priemernej globálnej teploty o 1,5 °C a ktorý spoločnosť zaväzuje znížiť do roku 2025 množstvo emisií spadajúcich do kategórií Scope 1 (priame emisie) a 2 (nepriame emisie z energie) v porovnaní s rokom 2015 na 60 %.

Už dva roky po sebe je HP jedinou technologickou spoločnosťou, ktorá bola zaradená na index A, týkajúci sa klímy, lesov a vody, zostavovaný neziskovou organizáciou CDP, a tiež do rebríčka CDP týkajúceho sa zapojenia dodávateľského reťazca. Spoločnosť HP je od roku 2016 členom RE 100 a od roku 2017 členom EV 100.