Africký mor ošípaných na Slovensku: Kärcher podáva pomocnú ruku

Africký mor ošípaných na Slovensku: Kärcher podáva pomocnú ruku

Po nedávnom výskyte afrického moru ošípaných (AMO) na Slovensku sa do popredia dostáva najmä otázka zvýšenej prevencie a hygieny. Spoločnosť Kärcher Slovakia poskytne postihnutým farmám, resp. majiteľom družstiev najmä na juhu východného Slovenska finančnú pomoc na nákup vysokotlakového čistiaceho zariadenia potrebného na zvýšenie hygieny a na sanáciu priestorov po likvidácii zamorených chovov.

AMO bol po prvý raz diagnostikovaný na území Slovenskej republiky v obci Strážne pri hraniciach s Maďarskom, o čom informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo štvrtok 25.7.2019. Štátni veterinárni inšpektori následne usmrtili všetky štyri ošípané v domácom chove, v ktorom bol výskyt potvrdený. Prvý prípad afrického moru ošípaných na Slovensku sa vyskytol v ilegálnom chove.
Agrorezort upozornil, že príznaky, ktoré sa objavia na infikovanej ošípanej dokážu relatívne rýchlo spozorovať aj drobnochovatelia. Ide o zvýšenú teplotu zvieraťa, krvou podliate štípance po muchách, krvné podliatiny na koži, hnačka a znížený príjem krmiva.

Druhý prípad sa týka uhynutej ošípanej v obci Veľký Kamenec a je potvrdené, že príčinou úhynu bolo infikovanie vírusom afrického moru ošípaných. Pred úhynom (30.7.2019) ošípaná prejavovala zmeny zdravotného stavu ako zvýšená teplota, poruchy pohybového aparátu a kožné zmeny. Vzdialenosť od prvého miesta výskytu je približne 5,5 km, od spoločnej slovensko-maďarskej hranice približne 4 km.

Kärcher podáva farmárom pomocnú ruku
Spoločnosť Kärcher Slovakia sa do boja proti nebezpečnému vírusu AMO púšťa taktiež. Na zvýšenie hygieny a na sanáciu postihnutých priestorov po likvidácii zamorených chovov na juhu východného Slovenska, chce Kärcher poskytnúť farmárom finančnú pomoc vo výške 1000 € na zakúpenie vysokotlakového čistiaceho zariadenia, ktoré je špeciálne určené na používanie práve v priestoroch chovu, resp. celých fariem. „Hygiena a prevencia je alfa a omega, čo platí dvojnásobne pri akomkoľvek chove, kde sú zvieratá, ktoré môžu za rôznych podmienok prísť do styku s mnohými typmi vírusov a baktérií. Farma je miesto, kde sa začína celý proces potravinovo-dodávateľského reťazca, preto pokladáme za dôležité, aby sa vysoký dôraz kládol na hygienu práve na tomto mieste. Aj preto chce naša spoločnosť farmárom pomôcť s nákupom vysokotlakových čistiacich zariadení, ktoré sú profesionálne, šetrné a zároveň dostatočne silné na to, aby zničili prostredie, v ktorom škodlivé vírusy prežívajú. Veríme, že finančný príspevok vo výške 1000 € slovenským farmárom skutočne pomôže,“ vysvetľuje Ing. Marián Boleček konateľ spoločnosti Kärcher Slovakia.

Nezabúdajte na prevenciu a základné opatrenia: Aké sú povinnosti vlastníkov a chovateľov?
– Vírus AMO postihuje domáce ošípané a diviaky, je charakteristický vysokou úmrtnosťou postihnutých zvierat. Tento vírus je veľmi odolný, je prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi alebo sekrétmi infikovaného zvieraťa.
– Ľudia, resp. chovatelia by mali dbať na dodržiavanie biologickej bezpečnosti ochrany chovov. Krmivo pre ošípané sa zasa nesmie dostať do kontaktu s diviakmi.
– Pri preprave infikovaného materiálu sa musí dbať na dôslednú dezinfekciu a sanáciu priestorov prepravného vozidla.
– Každý farmár musí zabezpečiť to, aby jeho zamestnanci dodržiavali biologické opatrenia na ochranu chovov. Tieto zásady musia dodržiavať aj iní návštevníci farmy – rodinní príslušníci, veterinár a pod.
– Farmár si musí vypracovať plán ochrany chovu, zaslať ho na schválenie RVPS (Regionálna verejná a potravinová správa), plán dôsledne plniť a dodržiavať, celkový stav dokumentovať.
– Rizikové sú aj domáce zabíjačky, v rámci ktorých je potrebné dodržiavať národnú legislatívu, kontaktovať veterinárneho lekára na odobratie vzoriek slúžiacich na vylúčenie AMO. Zároveň je nutné ohlásiť regionálnej RVPS vykonanie domácej zabíjačky minimálne 1 deň vopred.
– Pri akomkoľvek ochorení (aj podozrení na ochorenie) zvierat je farmár povinný privolať veterinárneho lekára a oznámiť túto skutočnosť regionálnej RVPS.
– Všetky chovy ošípaných musia byť registrované v CEHZ (Centrálna evidencia hospodárskych zvierat).