Kto vlastní merače tepla a vodomery v bytoch?

Kto vlastní merače tepla a vodomery v bytoch?

▪    Kto zodpovedá za inštaláciu a funkčnosť meračov v byte?
▪    Aké povinnosti má vlastník bytu, ktorého majetkom sú meracie prístroje?

Neoddeliteľnou súčasťou našich domácností sú merače tepla a vodomery. Spotrebitelia chcú platiť len za energie, ktoré skutočne spotrebujú a je v ich záujme, aby boli celkové náklady v bytovom dome rozpočítané spravodlivo.

O zapojenie a overovanie meračov sa postará správca
Meranie a rozpočítanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a ohrev vody v bytovom dome, spravidla zabezpečuje správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Okrem obstarania a zapojenia meradiel, zabezpečuje aj metrologické overenie alebo  výmenu určených meradiel – meračov tepla a vodomerov. Tie sa po skončení platnosti overenia už nesmú ďalej používať na rozpočítavanie nákladov. Merače tepla a vodomery na teplú vodu sa povinne overujú každé štyri roky, vodomery na studenú vodu každých šesť rokov. Je na rozhodnutí vlastníkov, či staré vodomery dajú opäť overiť, alebo ich vymenia za nové prístroje. Pomerové rozdeľovače tepla nainštalované na radiátoroch nie sú určenými meradlami, nakoľko nemerajú spotrebu tepla vo fyzikálnych jednotkách, a nie je potrebné ich pravidelne overovať.

Vlastníci zodpovedajú za funkčnosť a technický stav meračov
O type meračov v bytovom dome rozhodujú vlastníci. Meracie prístroje sa hradia z fondu prevádzky, údržby a opráv, a tým sa stávajú majetkom vlastníka bytu. Preto je vlastník zodpovedný aj za ich funkčnosť a technický stav. Merače v bytoch aj v spoločných priestoroch je teda vhodné pravidelne kontrolovať. Poruchu je potrebné neodkladne nahlásiť správcovi alebo dodávateľovi meradiel. Ten prístroj skontroluje, prípadne zabezpečí výmenu.

„Montáž určených meradiel môže vykonať iba odborná firma s príslušným oprávnením. O výmene je potrebné informovať správcu alebo zástupcu vlastníkov a po ukončení prác doložiť montážny list a overovací protokol. Vlastník bytu zodpovedá aj za ekologickú likvidáciu pôvodného merača,“ uviedol Peter Jančula, technický a obchodný riaditeľ spoločnosti ista Slovakia.

Na chyby meračov upozornia najnovšie technológie
Chyby meračov dokáže odhaliť moderná rádiová technológia. Okrem zberu údajov o spotrebe totiž sleduje, či je zariadenie funkčné a upozorní na neštandardné stavy na merači. K meraču tepla alebo vodomerom sa jednoducho pripojí rádiový modul, ktorý je možné doplniť aj dodatočne – už k nainštalovanému prístroju. V najnovších pomerových rozdeľovačoch tepla je rádiový modul už zabudovaný. Vďaka odpočtu prostredníctvom zbernice dát sa potom dá kontrolovať stav merača aj spotreba energií a vody cez internetové rozhranie. Systém informuje správcu dát, prečo a kedy sa chyba stala, prípadne upozorní na manipuláciu s prístrojom. Spotrebiteľ sa tak môže vyhnúť výpočtu náhradných spotrieb, ktoré môžu náklady na teplo a teplú vodu navýšiť až o 50 %.