Jesenné schôdze vlastníkov bytov – príležitosť na zmenu rozpočítavania tepla

Jesenné schôdze vlastníkov bytov – príležitosť na zmenu rozpočítavania tepla

Vlastníci bytov môžu využiť jesenné schôdze v bytových domoch na zmenu pravidiel rozpočítavania tepla. Ak sa na zmene dohodnú, po novom sa im náklady na teplo môžu rozpočítavať už od januára 2019.

Najviac financií spojených s bývaním vynakladajú domácnosti na energie. Takmer polovicu   (40 % – 50 %) z mesačného zálohového predpisu môže vlastník bytu zaplatiť za teplo a teplú vodu. Ak sa v dome po ročnom vyúčtovaní pravidelne objavujú v niektorých bytoch vysoké nedoplatky a v iných neúmerné preplatky za teplo, dôvodom  môže byť nevhodne zvolený pomer rozpočítavania nákladov na teplo.

Legislatíva spotrebiteľom umožňuje ovplyvniť rozpočítavanie nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie v budovách
Vyhláška ministerstva hospodárstva SR č. 240/2016 Z. z. odporúča pre rozpočítavanie nákladov pomer 60 % pre základnú zložku a 40 % pre zložku spotrebnú. V domoch   s nainštalovanými pomerovými rozdeľovačmi tepla (PRT) alebo určenými meradlami teda vlastníkom dovoľuje tento pomer upravovať, a to dokonca každý rok. Okrem toho vlastníci v domoch s PRT môžu meniť aj koeficienty nepriaznivej polohy miestností v bytoch.

Častým dôvodom, pre ktorý sa  vlastníci rozhodnú zmeniť pravidlá rozpočítavania tepla, sú až niekoľkonásobné rozdiely v nákladoch jednotlivých bytov na vykurovanie.
Podľa niektorých odborníkov je vhodné uvažovať o inom pomere rozpočítania nákladov na teplo pri rozdiele +-30 % medzi bytmi. Rovnako po zateplení domu, ktorým  sa v dome znížili tepelné straty, by vlastníci mali zvoliť iný pomer, ale i koeficienty nepriaznivej polohy v bytoch.

Po montáži pomerových rozdeľovačov tepla alebo meračov tepla  v dome je potrebné určiť pomer rozpočítania nákladov pre prvé zúčtovacie obdobie

„Ideálny pomer nie je pre všetky objekty rovnaký, keďže v rôznych objektoch nie sú zabezpečené rovnaké podmienky. Ide napríklad o polohu, veľkosť, tvar domu, stavebnú konštrukciu, technické vybavenie a podobne. Vlastníci bytov sa môžu dohodnúť aj na inom pomere, ako odporúča legislatíva,“ vysvetľuje Sylvia Martinkovičová zo spoločnosti  ista Slovakia a dodáva: „Prax väčšinou ukáže, ako sa stanovený pomer v prvom zúčtovacom období po namontovaní meračov premietne na spotrebiteľskom správaní užívateľov bytov. To by mal byť základ pre rozhodovanie o pomere spotrebnej a základnej zložky pre ďalšie obdobie.“

V dome, kde je potrebné určiť pomer rozpočítania a vlastníci sa nedohodnú, alebo je hlasovanie neplatné, sa použije pomer podľa vyhlášky – 60 % pre zložku základnú a 40 % pre zložku spotrebnú.
Priestor pre zmeny pravidiel rozpočítavania tepla aktuálne ponúkajú schôdze vlastníkov, zvolávané väčšinou na jeseň. V niektorých domoch sa konajú jediný raz v roku. Vlastníci majú zo zákona nielen právo, ale aj povinnosť, zúčastňovať sa na správe domu a rozhodovať o všetkom, čo im vyplýva zo štatútu vlastníka a spoluvlastníka. Schôdze tiež ponúkajú príležitosť, pozvať si odborníka, diskutovať o tejto téme a pred samotným hlasovaním si vypočuť argumenty susedov.
Aby sa na schôdzi mohlo hlasovaním vyjadriť k zmene pomeru čo najviac vlastníkov, je potrebné zaradiť tento bod do programu.

„Vlastníci by mali byť vopred oboznámení s tým, o čom sa bude rozhodovať. Umožní to hlasovať aj vlastníkom nezúčastneným na schôdzi. Prostredníctvom písomnej plnej moci poveria hlasovaním iného vlastníka a už v tejto plnej moci  musia konkrétne uviesť, či sú za, proti alebo sa zdržiavajú hlasovania,“ podotýka Ing. Ildikó Zórádová, predsedníčka Bytového družstva Petržalka, ktoré spravuje takmer 20 tisíc bytov.

Na schválenie zmeny pomeru rozpočítania nákladov na teplo stačí nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov prítomných na schôdzi. Preto najmä vo veľkých bytových domoch môže nízka účasť na schôdzi spôsobiť, že v skutočnosti o tejto dôležitej zmene rozhodne menšina vlastníkov. V takejto situácii sa vlastníci môžu dohodnúť, že na schôdzi o tomto bode nebudú hlasovať.
Legislatíva v tomto prípade umožňuje využiť aj písomné hlasovanie, pri ktorom je na zmenu potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov.