Dotácia na tepelné čerpadlo robí toto zariadenie oveľa prístupnejším!

Dotácia na tepelné čerpadlo robí toto zariadenie oveľa prístupnejším!

Ekologickým sa nestaneme len vďaka triedeniu odpadu. Prispieť k ochrane životného prostredia dokážeme aj pomocou využívania vhodných zariadení, vďaka ktorým získame teplú úžitkovú vodu alebo teplo v našom príbytkom. Jedno z najekologickejších vykurovacích zariadení 21. storočia predstavuje tepelné čerpadlo. Existuje viacero typov tepelných čerpadiel, ktoré spája spoločné – fungujú vďaka zdrojom, ktoré získavajú z ich okolitého prostredia. Tieto zdroje – voda, pôda, vzduch sú v našom bezprostrednom okolí úplne zadarmo. Nevýhodou tepelných čerpadiel je aj značná vstupná investícia pri zaobstarávaní týchto zariadení. Po získaní dotácie na tepelné čerpadlo sa však náklady dokážu zredukovať až o 1/3. Dotácia na tepelné čerpadlo tieto zariadenia sprístupňuje širokej vrstve obyvateľstva.

Čo to vlastne dotácia na tepelné čerpadlo je?
Ako už bolo spomenuté, dotácia na tepelné čerpadlo predstavuje úľavu na znášaní vstupných výdavkov, ktoré sú potrebné na zaobstaranie tohto zariadenia. Dotácia na tepelné čerpadlo je hradená zo strany vlády. Dotácia na tepelné čerpadlo bola vytvorená za cieľom podpory inštalácie tepelných čerpadiel a využívaní tohto zariadenia pri vyhrievaní domácností a získavaní teplej úžitkovej vody. Vystavuje sa vo forme poukážky, ktorú je ten, komu sa ju podarí získať povinný uplatniť do niekoľkých vopred stanovených dní (vo väčšine prípadov táto lehota predstavuje 30 dní) u oprávneného zhotoviteľa. Oprávneným zhotoviteľom však nie je každá spoločnosť, ktorá sa zaoberá výstavbou a inštaláciou tepelných čerpadiel. Oprávneným zhotoviteľom je len ten, kto získal v rámci projektu zameraného na udeľovanie štátnych dotácii na tepelné čerpadlá oprávnenie. Po inštalácii tepelného čerpadla majiteľ dotácie odovzdá poukážku zhotoviteľovi, ktorý sa postará o jej preplatenie. Majiteľ dotácie teda nebude za inštaláciu platiť plnú sumu, ale z tejto sumy sa mu odpočíta hodnota poukážky.

Čo všetko zaraďujeme medzi oprávnené výdavky, ktoré je možné hradiť z dotácie na tepelné čerpadlo?
Z dotácie je možné zaplatiť nielen samotné tepelné čerpadlo, ale aj všetky potrebné komponenty a súčiastky, vďaka ktorým toto zariadenie funguje. Medzi oprávnené výdavky patria aj náklady spojené s obstaraním akumulačného zásobníka vody či zásobníkového ohrievača vody. V prípade inštalácie tepelných čerpadiel sú potrebné aj zemné vrty, ktoré je taktiež možné z tejto poukážky hradiť. Medzi oprávnené výdavky sa tiež zaraďujú aj komponenty potrebné pre prevádzku tepelné čerpadla – obehové čerpadlo, ventily, riadiacia jednotka a podobne. Bez skúšok a revízii nie je možné uviesť zariadenie do prevádzky a taktiež nie sú zadarmo. Skúšky a revízie je však tiež možné hradiť z dotácie na tepelné čerpadlá.