BKS Bank: Silný nárast vkladov na Slovensku

BKS Bank: Silný nárast vkladov na Slovensku

„Svoje bankové obchody na Slovensku sme odštartovali v okamihu, ktorý nebol pre banky práve jednoduchý – o to viac hrdí sme na to, že dnes môžeme prezentovať dobrý výsledok hospodárskeho roka,“ hovorí Herta Stockbauer, predsedníčka predstavenstva BKS Bank so sídlom v rakúskom Klagenfurte. Koncern má viac ako 56 pobočiek v Rakúsku, Slovinsku, Chorvátsku a na Slovensku a zamestnáva okolo 1100 zamestnancov. Základom zdravého rastu koncernu je solídna a udržateľná obchodná politika, ktorej sa spoločnosť drží už roky. Expanzia na nové trhy sa realizuje postupne. Väčšinou sa začína úverovými obchodmi a až potom nasledujú časti retailového obchodu. Priehradka sa otvára až neskôr. Aj na Slovensku sa BKS Bank rozvíja podľa týchto krokov veľmi pozitívne, a rovnako ako celý koncern sa môže s uspokojením pozerať na rok 2013.

Nárast najdôležitejších položiek bilancie
„Našu bilančnú sumu sme zvýšili o 1,3 % na 6,74 mld. eur, pričom narástli obe najdôležitejšie položky a to objem úverov a takisto primárnych vkladov,“ povedala Stockbauer. Ku koncu roka vykazoval koncern BKS Bank pohľadávky voči klientom po zohľadnení opravných položiek vo výške 4,87 mld. eur (+1,7 %) a primárne vklady vo výške 4,60 mld. EUR (+5,4 %). „Hrdí sme najmä na nárast vkladov, pretože konkurencia v tejto oblasti je veľmi intenzívna, a kvôli tomu, že sa tejto hospodárskej súťaže zúčastňujeme len podmienečne. Naša dobrá povesť bezpečnej, solídnej banky nám pomáha generovať vklady aj vtedy, keď neponúkame top podmienky,“ vysvetľuje hovorkyňa predstavenstva. BKS Bank pokrýva pri využití podriadeného kapitálu primárnymi vkladmi okolo 91 % svojej potreby refinancovania.

Tak ako predtým je vynikajúce vybavenie vlastnými zdrojmi. „Náš podiel základného kapitálu vo výške 13,9 % a náš podiel vlastných prostriedkov vo výške 16,0 % nám poskytujú bezpečný vankúš, ale nemôžeme sa naň spoliehať,“ hovorí Herta Stockbauer.

45,5 mil. eur ročný zisk pred zdanením
Z hľadiska výnosov bol rok 2013 v spätnom pohľade výzvou. „Úrokový výnos pred opravnými položkami – najdôležitejšia výnosová položka BKS Bank – tvoril 146,2 mil. eur a prekonal hodnotu spred roka o 3,1 mil. eur alebo 2,2 %. Z hľadiska fiškálneho roka 2014 nám dáva dôveru fakt, že vo štvrtom kvartály sa dosiahol čistý úrokový výnos vo výške 38,5 mil. eur, čo bol najlepší výsledok od začiatku roka 2012,“ informuje Stockbauer. Na základe ochabnutia konjunktúry v Rakúsku a juhovýchodnej Európe, ktorá bola do polovice roka 2013 ešte výrazná – bolo potrebné na prevenciu rizík v úverovom obchode vynaložiť 42,7 mil. eur, teda o 4,1 mil. eur viac ako v predchádzajúcom roku, ale v druhej polovici roku 2013 klesli opravné položky o 1,1 mil. eur nižšie ako v prvom polroku. Úrokový výnos po opravných položkách poklesol v porovnaní období iba o 1 % na 103,5 mil. eur. Čisté výnosy zo služieb a poplatkov sa v tomto roku vykazujú vo výške 45,5 mil. eur (+2,2 %) ako stabilný a základný výnosový pilier. Výsledok z finančného majetku 3,2 mil. eur bol takisto nad hodnotou predchádzajúceho roka. V kombinácii so správnymi nákladmi vo výške 100,8 mil. eur, ktoré sú vďaka podstatnej snahe o úspory konštantné, viedlo toto k úctyhodnému ročnému zisku vo výške 45,5 mil. eur pred zdanením.

Rastový trh Slovenska
Najmladším medzinárodným trhom pre BKS Bank je Slovensko. „BKS Bank prevádzkuje od r. 2011 pobočku v Bratislave, obchod pre retailových klientov bol spustený až vo štvrtom štvrťroku 2012 a bol jednou z našich priorít v roku, za ktorý predkladáme správu,“ informuje Peter Malo, vedúci BKS Bank na Slovensku. Na Slovensku je medzičasom zamestnaných 18 pracovníkov. Úspešne, ako ukazujú čísla: Bilančná suma dosiahnutá na Slovensku sa zvýšila oproti roku 2012 o približne 16 % na 45,9 mil. eur, pričom na strane aktív pripadla najväčšia časť na pohľadávky voči klientom.

„Od 31.12.2012 sme dosiahli objem vkladov vo výške 17,1 mil. eur. Naši klienti oceňujú istotu, ktorú BKS Bank ponúka. Vedia, že pobočka v Bratislave je časťou solídneho rakúskeho koncernu a všetky vklady tak podliehajú rakúskej ochrane vkladov,“ hovorí Malo. Ako na všetkých ostatných trhoch postupuje BKS Bank aj na Slovensku pri poskytovaní nových úverov veľmi selektívne, aby sa úverové riziko udržalo na čo najnižšej úrovni. Ku koncu roka poskytnutý úverový objem bol 45,8 mil. eur a bol teda o 16 % vyšší než v predchádzajúcom roku.

„Našim cieľom pre rok 2014 je pomaly a trvalo rozvíjať náš podiel na trhu, rozširovaním spektra našej ponuky. Práve pripravujeme zavedenie platobných kariet a našim firemným klientom ponúkneme atraktívne riešenie on-line bankingu. Strednodobo budeme budovať sieť našich pobočiek. Nikdy sa však nestaneme Goliášom slovenskej bankovej scény, ale ako Dávid budeme atraktívnym trhovým partnerom pre našich klientov, ktorí si cenia kompetentné poradenstvo,“ predkladá Malo výhľad do budúcnosti.

BKS Bank na lízingovom trhu
BKS Bank je aktívna aj na slovenskom lízingovom trhu. Lízingová spoločnosť BKS-Leasing a. s. bola v r. 2013 transformovaná na BKS Leasing s.r.o., teda z právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Slovenský lízingový trh s ťažiskom v lízingu nehnuteľností a motorových vozidiel zotrval aj v r. 2013 v tieni konjunktúry. Preto stagnoval aj objem lízingového obchodu, ktorý dosiahla BKS Leasing s.r.o., na úrovni približne 30 mil. eur.


Foto (BKS Bank/Neumüller, reprodukovateľné bez nároku na honorár):

Harald Brunner, vedúci BKS Bank na Slovensku, Herta Stockbauer, predsedníčka predstavenstva BKS Bank a Peter Malo, vedúci BKS Bank na Slovensku (zľava) informujú o dobrom štarte na Slovensku