Zavedenie daňových licencií – aké zmeny prinesú?

Zavedenie daňových licencií – aké zmeny prinesú?

Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, vysvetľuje účel a riziká avizovaných daňových licencií a prináša prehľad výšky sadzieb a výnimiek pre oslobodenie od ich platenia.

Ministerstvo Financií SR avizovalo, že plánuje zaviesť tzv. daňové licencie, ktoré budú musieť platiť všetky spoločnosti, bez ohľadu na to či dosiahli daňovú stratu alebo nie. Licencie sa avšak nebudú týkať živnostníkov. „Osobne považujeme daňové licencie za formu minimálnej výšky dane, ktorú budú musieť spoločnosti platiť bez ohľadu na výšku dosiahnutého základu dane resp. daňovej straty,“ uviedol Peter Pašek, Managing Director, Accace k.s.

Výška daňových licencií
Ministerstvo financií SR prezentuje, že úroveň daňových licencií bude závisieť od výšky tržieb danej spoločnosti ako i skutočnosti, či sa daná spoločnosť považuje za platiteľa DPH alebo nie. Konkrétne sa navrhujú tri „pásma“ daňových licencií:
§ neplatitelia DPH s tržbami do 500 000 eur by mali platiť daňovú licenciu vo výške 480 eur
§ platitelia DPH s tržbami do 500 000 eur vo výške 960 eur
§ všetky ostatné spoločnosti s tržbami vyššími ako 500 000 eur vo výške 2 880 eur

Treba však upozorniť, že v súlade so Zákonom o DPH sa zdaniteľné osoby, t.j. aj obchodné spoločnosti stávajú povinnými platiteľmi dane už za predpokladu, že výška ich obratu na účely Zákona o DPH dosiahne hodnotu 49 790 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. „Znamená to, že väčšina obchodných spoločnosti, ktoré vyššie uvedený obrat dosiahnu, automaticky spadnú už do druhej kategórie pre vyrubenie výšky daňovej licencie, t.j. ich minimálna výška dane bude na úrovni 960 eur a nie na úrovni 480 eur. Máme preto zato, že výška hranice 500 000 eur v prípade neplatiteľov DPH je dosť zavádzajúca,“ vysvetľuje Pašek.

Ministerstvo Financií SR odhaduje priemernú výšku daňových licencií na úrovni 713 eur. „Ak vychádzame z predpokladu, že v Slovenskej republike máme registrované obchodné spoločnosti – neplatiteľov DPH s tržbami do 500 000 eur v počte 49 426, obchodné spoločnosti – platiteľov DPH s tržbami do 500 000 eur v počte 83 617 a ostatné obchodné spoločnosti, t.j. obchodné spoločnosti s tržbami nad 500 000 eur v počte 24 102, tak pomocou váženého aritmetického priemeru sa bude priemerná hodnota daňovej licencie bude pohybovať na úrovni 1 103 eur a nie na úrovni 713 eur,“ dodal Pašek.
Poznámka: výpočet: (24 102*2 880 + 83 617*960 + 49 426*480)/157 145]

Rovnako treba brať do úvahy aj skutočnosť, že časť obchodných spoločnosti dosiahne výšku daňovej povinnosti vyššiu ako bude výška ich daňovej licencie, ktorú si budú môcť od svojej daňovej povinnosti odpočítať a veľká časť podnikateľov sa v prípade tzv. „spiacich“ spoločností rozhodne pre ich likvidáciu, čo môže mať rovnako vplyv na priemernú výšku daňových licencií. Tieto skutočnosti je však v súčasnosti ťažké odhadnúť.

Oslobodenie od platenia daňových licencií
Na novovzniknuté spoločnosti by sa v prvom roku ich podnikania nemala vzťahovať povinnosť platenia daňových licencií. Avšak, zaujímavé bude ako nastaví Ministerstvo Financií SR parametre pre posudzovanie skutočnosti, ktoré sa budú považovať za novovzniknuté. Ak Ministerstvo Financií SR nastaví podmienku povinnosti platenia daňovej licencie na skutočnosť, či spoločnosť bude resp. nebude zapísaná v obchodnom registri napríklad k 1. januáru kalendárneho roka treba upozorniť, že pokiaľ by spoločnosť vznikla napr. v decembri vzťahovalo by sa ňu predmetné „oslobodenie“ od platenia daňovej licencie len jeden mesiac.
Je potrebné taktiež upozorniť, že novovzniknuté spoločnosti si môžu za svoje zdaňovacie obdobie určiť aj hospodársky rok, ktorý nebude totožný s rokom kalendárnym. Z tohto pohľadu treba však počkať na paragrafové znenie návrhu Zákona o dani z príjmov.
Rovnako zostáva otázka ako sa povinnosť platenia minimálnej výšky dane bude aplikovať na spoločnosti, ktoré budú v likvidácii, resp. v konkurze alebo v reštrukturalizácii. Zodpovedanie tejto otázky bude dôležité hlavne z dôvodu, že práve prezentované zavedenie daňových licencií bude viesť časť podnikateľov k snahe o likvidáciu ich spoločnosti.

Porovnanie zaťaženia daňových licencií s plánovanou sadzbou dane z príjmov PO vo výške 22%
Pre lepšiu predstavivosť treba upozorniť na hranicu základu dane, do ktorej budú spoločnosti platiť vďaka zavedeným daňovým licenciám vyššie dane ako by platili, ak by sa na ich dosiahnutý základ dane aplikovala plánovaná sadzba dane z príjmov právnických osôb 22%:
§ Neplatitelia DPH s tržbami do 500 000 eur – 2 182 eur, t.j. do tejto úrovne bude výška ich daňového zaťaženia vyššia ako 22%.
§ Platitelia DPH s tržbami do 500 000 eur – 4 364 eur, t.j. do tejto úrovne bude výška ich daňového zaťaženia vyššia ako 22%.
§ Obchodné spoločnosti s tržbami nad 500 000 eur – 13 091 eur, t.j. do tejto úrovne bude výška ich daňového zaťaženia vyššia ako 22%.

Platitelia DPH s tržbami do 500 000 eur tvoria na Slovensku najpočetnejšiu skupinu spoločností. V prípade, že by spoločnosť dosiahla svoj základ dane napríklad na úrovni 2 000 eur, treba upozorniť, že výška jej daňového zaťaženia v danom roku v prípade úhrady daňovej licencie v sume 960 eur by dosiahla hodnotu 48%, čo je výrazne viac ako plánovaná znížená sadzba dane 22%.
Samozrejme treba brať do úvahy, že v tomto prípade neodpočítanú výšku daňovej licencie by si spoločnosť mohla odpočítať v nasledujúcich 3 zdaňovacích obdobiach od svojich daňových povinností. Treba však upozorniť, že to nebude možné napríklad v prípadoch, ak spoločnosť bude dosahovať svoj základ dane každoročne do výšky spomínaných 4 364 eur, t.j. každoročne vyrubená minimálna výška dane bude vyššia ako daňová povinnosť vypočítaná cez aplikáciu sadzby 22%.

Odporúčania
„Zavedenie minimálnej výšky dane za účelom zdanenia špekulatívne založených spoločnosti považujeme za správne. Na strane druhej by sme navrhovali, aby sa daňové licencie nevzťahovali na spoločnosti, ktoré vykazujú daňové straty, resp. nízke základy dane, ale nie z dôvodu, že sa snažia optimalizovať svoj základ dane.
Bolo by vhodné zamyslieť sa, či od platenia daňových licencií by nemali byť oslobodené spoločností, ktoré zamestnávajú ľudí, riadne si platia odvody a ostatné daňové povinnosti, ale len vplyvom ich skutočnej činnosti dosiahli daňové straty, resp. nízke základy dane. Osobne poznáme prípady, kedy majiteľ spoločnosti zachoval pôvodný počet zamestnancov aj napriek zníženým tržbám a nižším počtom objednávok čakajúc, že sa situácia o pár rokov zlepší. Osobne nepovažujeme za férové, aby takéto spoločnosti, boli dodatočne sankcionované za svoju sociálnu politiku voči svojim zamestnancom. Máme teda zato, že podmienka platenia daňových licencií by mala byť naviazaná aj na skutočnosť, či spoločnosť dáva ľudom prácu alebo nie,“
uviedol Pašek

O spoločnosti Accace
Accace je poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva. Pridanú hodnotu komplexného portfólia služieb, inovatívne a efektívne riešenia poskytované spoločnosťou Accace oceňujú slovenské a zahraničné spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na slovenskom i zahraničnom trhu, ale i subjekty, ktoré sa snažia zefektívniť fungovanie svojej firmy využívaním outsourcingu. Vďaka svojmu dynamickému, zodpovednému a odbornému prístupu pri plnení potrieb svojich klientov je spoločnosť Accace vhodným partnerom pre dlhodobú spoluprácu. Na medzinárodnej úrovni je Accace členom Economist Corporate Network a KS International.
Spoločnosť Accace („Accounting ace“, čo môžeme preložiť ako „eso v účtovníctve“) bola na Slovensku založená v roku 2006 a dnes úspešne pôsobí prostredníctvom vlastných pobočiek v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Ukrajine a Veľkej Británii. V ďalších 12 krajinách ponúka Accace svoje služby prostredníctvom dlhodobých partnerských firiem v Brazílii, Bulharsku, Chorvátsku, Číne, Holandsku, Indii, Luxembursku, Rakúsku, Rusku, Slovinsku, Srbsku a USA. Spoločnosť Accace momentálne zamestnáva viac ako 300 kvalifikovaných pracovníkov a neustále rozširuje svoje klientske portfólio o významné spoločnosti, čím urýchľuje svoj rast na globálnej úrovni.