Čakajú nás v roku 2017 zmeny v rozpočítavaní množstva tepla?

Čakajú nás v roku 2017 zmeny v rozpočítavaní množstva tepla?

Nová vyhláška MH SR. č. 240/2016 Z.z., ktorá na Slovensku nadobúda platnosť od 1. januára 2017, ustanovuje pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla, ale aj teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste.

Nové pravidlá na rozpočítavanie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania sa rozdelia tak, ako ostatné roky, na základnú zložku a spotrebnú zložku. Zásadnou zmenou v pravidlách rozpočítavania je navýšenie základnej zložky z 10% na 20%, spotrebnú zložku tvorí 80 % nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania. Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor, spotrebná zložka sa vypočíta na základe reálnej spotreby konečného spotrebiteľa, indikovanej údajom z určeného meradla – bytového vodomeru.

„V praxi to znamená, že 20% nákladu na dodávku teplej úžitkovej vody sa rozdelí medzi všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak je do týchto bytov a nebytových priestorov zabezpečená dodávka teplej úžitkovej vody. Treba si uvedomiť, že teplá voda je zabezpečovaná nepretržite, aby bola všetkým vlastníkom kedykoľvek k dispozícii,“ uviedla Irena Pernecká, oddelenie rozúčtovania ista Slovakia.

Pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla
Ministerstvo hospodárstva v tejto oblasti neprichádza s podstatnými zmenami. V objekte rozpočítavania, kde sú u konečných spotrebiteľov zapojené pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlá, sa náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie rozdelia v pomere 60% základná zložka a 40% spotrebná zložka z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, čo znamená, že 60% nákladov na vykurovanie sa rozdelí medzi všetkých vlastníkov podľa príslušnej podlahovej plochy každého bytu. Vyhláška však vlastníkom umožňuje dohodnúť sa aj na inom pomere.

O čom môžu rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov?
Ak majú vlastníci bytov a nebytových priestorov už schválené pravidlá rozpočítavania, tieto pravidlá zostávajú v platnosti. Pokiaľ sa rozhodnú pre iné, resp. nové pravidlá, je potrebné, aby si ich odsúhlasili na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov pred začatím nového rozúčtovacieho obdobia.

„Nová vyhláška MH SR č. 240/2016 Z.z. o rozpočítavaní množstva tepla neumožňuje zmeniť pravidlá so spätnou účinnosťou. Zmeny, ktoré si vlastníci bytov schvália v roku 2017 budú môcť uplatniť až vo vyúčtovaní za rok 2018, a to v prípade, ak vlastníci zvážia a dohodnú sa na inej percentuálnej výške základnej zložky hlasovaním na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,“ dodala Irena Pernecká, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.