Čo všetko musíte vedieť pred založením firmy?

Čo všetko musíte vedieť pred založením firmy?

Na počiatku bola idea a tou ideou bol predmet podnikania – aj takto by sa mohol začínať práve váš podnikateľský príbeh. To, v akom segmente sa budú pohybovať vaše aktivity, už určite viete, no druhou podstatou vecou je to, akým spôsobom svoju firmu zapíšete do Obchodného registra. Na Slovensku sa najčastejšie stretávame s dvomi tipmi spoločností – živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktoré sa líšia nielen v otázkach ručenia za záväzky firmy, ale tiež napríklad vo výške základného imania či charakterom zakladacieho dokumentu.

Potrebujete na založenie firmy základné imanie?
Pokiaľ sa rozhodnete podnikať na živnosť, záležitosť základného imania budete mať v podstate vyriešenú okamžite. Vtedy totiž podnikateľ nie je viazaný nijakou minimálnou hodnotou – podnikať môže v podstate od nuly. Iná situácia nastáva pri zápise spoločnosti s ručením obmedzeným, pri ktorom vzniká povinnosť vložiť základné imanie vo výške minimálne 5000 €. Je pritom jedno, koľko spoločníkov takúto spoločnosť zakladá, každý z nich musí splatiť svoju čiastku v minimálnej hodnote 750 €, horná hranica neexistuje, avšak hodnota všetkých vkladov musí byť za každých okolností aspoň 5000 €.

Ručiť súkromným majetkom alebo nie?
Táto otázka je tak trochu Sofiina voľba, pretože tak ako to už býva vo všetkých sférach života, aj tu má každá forma podnikania svoje pre a proti. Pretože kým výhodou živností je to, že ich založenie si nevyžaduje základné imanie v nemalej výške, ich podstatnou nevýhodou je fakt, že pri nich ručíte za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom, do ktorého sa ráta aj ten súkromný (v prípade fatálneho neúspechu tak môžete prísť o všetko). Na druhej strane, ako už z názvu vyplýva, pri s.r.o. ručíte len výškou svojho nesplateného vkladu a ak už tento splatený máte, tak jedine majetkom spoločnosti.

Živnostenský list verzus spoločenská zmluva
Na založenie živnosti slúži živnostenský list, ku ktorému potrebujete mať dosiahnutý vek 18 rokov, musíte byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný. Všetky tieto záležitosti sa dokladajú najmä výpisom z registra trestov, ku ktorému navyše musíte priniesť aj zmluvu o vlastníctve nehnuteľnosti či nájomnú zmluvu k miestu vášho podnikania. V niektorých prípadoch sa vyžaduje aj doloženie odbornej spôsobilosti – napríklad vysvedčeniami alebo potvrdeniami o absolvovaní potrebných škôl. Založenie s.r.o sa realizuje pomocou spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny. Tá musí obsahovať v prvom rade obchodné meno, presnú adresu sídla spoločnosti, definíciu spoločníkov, konateľov a dozornej rady, predmet podnikania, výšku základného imania a rezervného fondu, výhody pre zakladateľov spoločnosti a náklady na založenie spoločnosti.

Zdroj foto: pixabay.com